Garantie voorwaarden

Home > Garantie voorwaarden

Top Kunstgras geeft 15 jaar garantie op zijn kunstgras.

U heeft 15 jaar garantie op kleurechtheid en het loslaten van de vezels.

Voor kunststof oppervlakken van Top Kunstgras geldt een garantie van 15 (vijftien) jaar op:

  • het uitblijven van tekenen van abnormale slijtage;
  • bestendigheid tegen weersinvloeden zoals Uv-straling, temperatuurwisselingen, vocht, rotting en schimmel;
  • waterdoorlatendheid.

De dekking van de garantie gaat in op de datum waarop de installatie ter plaatse in wezen voltooid is en is vanaf die datum van kracht.

Alle schade die direct of indirect veroorzaakt is door factoren die buiten de verantwoordelijkheid en invloedssfeer van Top Kunstgras vallen, is uitdrukkelijk uitgesloten van dekking.

De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die zijn veroorzaakt door gebruik en / of verwerking van het materiaal.

Schade en gebreken zijn niet gedekt, indien ze zijn veroorzaakt door:

  • gebruik van het oppervlak voor andere doeleinden dan “landscaping”;
  • mechanische beschadiging, vandalisme, misbruik, verwaarlozing, opzettelijk handelen, ongeval, ramp of calamiteit;
  • onvoldoende en /of verkeerd onderhoud.

Er kan alleen een beroep op de garantie worden gedaan in geval van materiaalgebreken en gebrekkige constructie van het kunstgrasoppervlak. Een eventuele claim zal nooit verder gaan dan reparatie, vervanging of de gedeeltelijke of volledige verwijdering van het kunstgrasoppervlak en dit uitsluitend ter beoordeling door Top Kunstgras.

Het geclaimde bedrag kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke verkoopprijs van het materiaal, exclusief de kosten voor de verwijdering door Top Kunstgras. Op deze garantie zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op deze garantieverklaring.

In geval van vervanging van onderdelen van het kunstgrassysteem of van het volledige kunstgrasoppervlak zal dezelfde procedure worden gevolgd. Hierbij zal voor het gebruik sinds de lever- en / of installatiedatum een redelijke schadeloosstelling worden vastgesteld, die in onderling overleg zal worden aangepast.

De aanspraak op garantie vervalt wanneer men zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Kunstgras is overgegaan tot reparatie en / of vervanging. In geval van een geschil tussen de klant en Top Kunstgras zullen beide partijen een nationaal aangemelde instantie accepteren als onafhankelijke expert.